یک پاراگراف از یک کتاب

هیچ نسخه‌ای برای موقعیت‌های واقعا پیچیده و پویا وجود ندارد؛
هیچ نسخه‌ای برای ساختن شرکتی با فناوری پیشرفته وجود ندارد؛
هیچ نسخه‌ای برای رهبری گروهی از افراد و خارج کردن آن‌ها از مخمصه وجود ندارد؛
هیچ نسخه‌ای هم برای انگیزه دادن به تیم‌های کسب‌و‌کاری که به گل نشسته است، وجود ندارد؛
سختی کارهای سخت این است؛ هیچ فرمولی برای رویارویی با آن‌ها وجود ندارد.

— بن هاروویتز, کتاب سختی کارهای سخت
از آپارات واوک