یک پاراگراف از یک کتاب

وقتی افراد به دنبال دل خود می‌روند و وقتی در کارشان اشتیاق دارند، می‌توانند به مخازن عظیم انرژی در وجود خود دسترسی پیدا کنند. یکی از راه‌های آغاز دسترسی به این مخازن درونی، یادداشت کردن زمان‌هایی است که در زندگی احساس زنده‌بودن دارید. در آن لحظه چه می‌کردید و با چه کسی بودید؟ چه چیزی را درباره‌ی آن لحظه دوست دارید؟ چگونه می‌توانید اجزای کلیدی آن را در سایر موقعیت‌های زندگی بازآفرینی کنید؟ وقتی برخی زمینه‌ها را برای بررسی بیشتر انتخاب کردید، هر روز سعی کنید اقدامی کوچک بکنید تا بتوانید سبد تجربیات خلاقانه‌ی خود را در آن زمینه‌ها وسعت دهید.

— تام و دیوید کلی, کتاب خودباوری در خلاقیت
از آپارات واوک