سلام .دکتر نوروزی رو تازه امشب تو تلوضیون دیدم .نمیشناختمش ..فوق العادس .تو برنامع موتور جستجو دیدمش…فرشته ..تهران