مجله اینترنتی واوک

آیا جمعیت تهران مطابق با پیش‌بینی‌ها رشد کرده است؟

آیا جمعیت تهران مطابق با پیش‌بینی‌ها رشد کرده است؟

این بار در مجموعه مطالب آینده در گذشته، نگاهی می‌اندازیم به شماره صدو‌سی‌و‌دوم از مجله دانشمند.
در این شماره – که در مهرماه ۱۳۵۳ منتشر شده – مطلبی با موضوع پیش‌بینی رشد جمعیت تهران به چاپ رسیده و در آن آمده است:

جمعیت تهران در آینده به سرعت افزایش خواهد یافت. با توجه به تحقیقات انجام شده بدون در نظر گرفتن عامل مهاجرت، جمعیت تهران تا سال ۱۳۷۰ به حدود ۴/۵ میلیون نفر خواهد رسید اما با در نظر گرفتن سرعت مهاجرت به تهران، این رقم تا سال ۱۳۷۰ خورشیدی به بیش از ۱۶ میلیون نفر می‌رسد.

این در حالی است که بر اساس آمار‌های رسمی جمعیت تهران در سال ۱۳۹۵، ۸،۷۳۷،۰۰۰ نفر بوده است.
به نظر شما چه چیز باعث می‌شود که برخی پیش‌بینی‌های آماری محقق نشوند؟ اشتباهات محاسباتی یا نقش عوامل پیش‌بینی نشده؟