شش عادت افراد با انگیزه

شش عادت افراد با انگیزه

برای همه ما پیش‌آمده که انگیزه خود را برای مدتی از دست بدهیم.‌ ممکن است در این شرایط ندانیم که چطور دوباره نیروی جادویی و پرقدرت نهفته در وجودمان را فعال کنیم. اگر عادات افراد باانگیزه بالا را بدانیم، بهتر می‌توانیم از پس این روزهای سخت برآییم و الهام‌بخش خود و دیگران برای انجام کارهای فوق‌العاده باشیم.